Fashion · Features · Magazines · Photoshoots

[Feature] Photoshoot round-up: Liu Tao, Mark Chao, Cecilia Cheung, Joseph Zeng, Neo Hou, Li Yuchun, Liu Yifei, Ouyang Nana, Dai Si, Victoria Song, Yang Zi, Yuan Hong, Yuan Shanshan, Zhang Bichen

There are so many beautiful photoshoots in this roundup that I can’t decide which one I like the most!

Liu Tao

Click to see more pics!

Mark Chao

Click to see more pics!

Cecilia Cheung

Click to see more pics!

Joseph Zeng & Neo Hou

Click to see more pics!

Li Yuchun

Click to see more pics!

Liu Yifei

Click to see more pics!

Ouyang Nana

Click to see more pics!

Dai Si (Daisy)

Click to see more pics!

Victoria Song

Click to see more pics!

Yang Zi

Click to see more pics!

Yuan Hong

Click to see more pics!

Yuan Shanshan

Click to see more pics!

Zhang Bichen

Click to see more pics!